Uygulama Esasları


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU UYGULAMA ESASLARI

(08.09.2015 tarihli ve 448/12 sayılı Üniversite Senatosu)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

            Amaç

            MADDE 1- (1) (Değişik:SK-24/06/2021-579/11) Bu Uygulama Esaslarının amacı, Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve enstitülerin Yabancı Diller Hazırlık Bölümü ve Modern Diller Bölümünde uygulanacak eğitim-öğretim esaslarını belirlemektir.

            Kapsam

            MADDE 2- (1) Bu Uygulama Esasları; Yabancı Diller Yüksekokulunca düzenlenen ve yürütülen yabancı dil eğitim-öğretimi ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kılavuzunda belirtilen koşulları kapsar.

            (2) Bu Uygulama Esasları yatay ve dikey geçiş yoluyla gelen öğrencilere de uygulanır.

            (3) Hazırlık sınıfı eğitimi İlahiyat Fakültesince yürütülen Arapça hazırlık eğitimi bu uygulama esaslarına tabii değildir.

            Dayanak

            MADDE 3- (1) Bu Uygulama Esasları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar

            MADDE 4- (Değişik:SK-08/08/2017-476/06)   (1) Bu Uygulama Esaslarında geçen;

a) İlgili birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve enstitüyü,

b) Kurul: Yüksekokul Kurulunu,

c) Muafiyet Sınavı: Yabancı dil yeterliliğini ölçen sınavı,

ç) Müdür: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünü,

d) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,

e) Düzey Belirleme Sınavı: Hazırlık sınıfı okuyacak olan öğrencilerin, yabancı dil düzeylerinin saptanmasını amaçlayan sınavı,

f) (Değişik:SK-24/05/2022-607/12) Yıl içi başarı puanı: Yabancı dil hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerin yıl içinde yapılan ara sınavlar, alternatif değerlendirmeler (ana ders, yazma dersi, konuşma dersi, çevrimiçi ödev) ve kısa sınavlar, yönetim kurulunca yüzdeleri belirlenip ilan edilerek ağırlıklarına göre elde edilen puanı,

g) Yıl Sonu Sınavı: Hazırlık sınıfında ikinci yarıyıl sonunda verilen sınavı,

ğ) Yönetim Kurulu: Yüksekokul Yönetim Kurulunu,

h) Yüksekokul: Yabancı Diller Yüksekokulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

  Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar (Değişik:SK-28/06/2016 – 461/07)

Hazırlık Bölümü

 

            Akademik yarıyıl ve eğitim süresi

            Madde 5 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminin süresi bir yıldır ve öğrenciler hazırlık sınıfına devam etmek zorundadırlar.

            (2) Öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her yarıyılda iki ara sınav yapılır, yarıyılların toplamı resmi tatil günleri hariç bir yarıyılda görülen ders yükü 260 saatten az olamaz. Güz yarıyılı sonunda ara tatil verilir.

            (3) Akademik takvim Yüksekokul Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

            Muafiyet ve Düzey Belirleme Sınavları (Başlığı ile birlikte değişik: SK-08/08/2017 – 476/06)

            Madde 6- (1) (Değişik:SK-24/05/2022-607/12) Dokuz Eylül Üniversitesi zorunlu hazırlık sınıfı bulunan lisans veya yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran öğrenciler eğitim-öğretime başlamadan önce Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından eğitim-öğretim yılı başında yapılan yabancı dil “muafiyet ve/veya düzey belirleme” sınavına sınavına girmeleri zorunludur. Muafiyet sınavında 100 üzerinden en az 65 puan (İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim- Tercümanlık ve Amerikan Edebiyatı ve Kültürü Bölümleri öğrencileri için en az 75 puan) alanlar zorunlu hazırlık sınıfından muaf tutularak kayıtlı oldukları programlardaki öğrenimlerine başlarlar.

            (2) (Değişik:SK-24/06/2021-579/11) Muafiyet sınavı ile yabancı dil düzey belirleme sınavının ayrı ayrı sınavlar olarak yapılması halinde, muafiyet sınavında başarısız olup zorunlu hazırlık sınıfı okuyacak öğrenciler ile isteğe bağlı hazırlık sınıfı okuyacak olan öğrencilerin, yabancı dil düzey belirleme sınavına girmesi mecburidir; bu sınav ile öğrencilerin hangi düzeyde öğrenim görecekleri belirlenir.

            (3) (Değişik:SK-08/08/2017-476/06) Aşağıdaki öğrenciler yabancı dil muafiyet sınavından muaftır:

a) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.

b) (Değişik:SK-24/05/2022-607/12) ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından en az 60 puan (İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim- Tercümanlık ve Amerikan Edebiyatı ve Kültürü Bölümleri öğrencileri için ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan) veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alanlar.

c) Hazırlık sınıfı öğrencisi öğretim yılı içinde 6. Maddenin 3-b Bendi uyarınca gerekli koşullardan birini sağladığını gösteren belgeyi sunması halinde Yönetim Kurulu kararıyla hazırlık eğitiminde başarılı sayılabilir.

            (4) (Değişik:SK-24/05/2022-607/12)  Bu maddenin 3 üncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen değerlendirmenin yapılabilmesi için sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi esas alınır. Sınavın geçerlilik süresinin belli olmaması halinde bu süre Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Eşdeğerliği kabul edilen sınav belgesinin Yabancı Diller Muafiyet sınav tarihinden en geç yedi gün önce teslim edilmesi gerekmektedir.

            (5) (Değişik:SK-24/05/2022-607/12) Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulundan alınan sınav sonuç belgesi üç yıl geçerlidir.

            Haftalık ders saati

            Madde 7- (1) (Değişik:SK-24/06/2021-579/11) Hazırlık eğitim-öğretimi görecek öğrencilere “Muafiyet ve/veya Düzey Belirleme Sınavı” yapılır. Hazırlık eğitimi, öğrencilerin düzey belirleme sınavındaki düzeylerine göre gruplara ayrılır. Her bir düzeyin haftalık ders saati, 20 saatin altında kalmamak şartıyla, 2547 Sayılı Kanun gereğince yıllık eğitim ve öğretim programı senato tarafından belirlenir.

            (2) (Değişik:SK-24/06/2021-579/11) Öğrencilerin dil beceri seviyeleri Avrupa Ortak Dil Çerçevesi ölçütlerine göre belirlenir.

            Hazırlık Sınıfı Geçme Şartları (Başlığı ile birlikte değişik: SK-08/08/2017-476/06)

            Madde 8-  (1) Devam şartını yerine getiren bir öğrencinin, hazırlık sınıfında başarılı sayılabilmesi için aşağıdaki iki koşuldan birini yerine getirmesi gerekir. 

a) Yıl içi başarı puanı 100 üzerinden en az;

          – temel düzey için 85,  

          – orta düzey için 80,

          – (SK-24/06/2021-579/11) orta ileri için 75

         – (Değişik:SK-04/08/2023-649/03) ileri düzey için 80 (İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim- Tercümanlık ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümleri öğrencileri için) ve üzeri not almış olmak, (Ek cümle:SK-18/03/2020-535/06) Yıl içi başarı puanlarının hesaplanmasında yukarıda belirtilen ortalamalara ulaşmak için 84,5, 79,5 ve 74,5 ortalaması bulunan öğrencilerin puanları yukarı doğru tam sayıya yuvarlanır. Bu başarı puanlarına ulaşamayan öğrencilerin puanları virgülden sonra bir haneye yuvarlanarak küsuratlı bırakılır ve yılsonu notunun hesaplanmasında küsuratlı puanlar dikkate alınır. (bu öğrenciler yılsonu sınavına alınmaksızın hazırlık sınıfında başarılı sayılırlar.)

b) (Değişik:SK-24/05/2022-607/12) Yıl içi başarı puanının %40’ı ile yıl sonu sınavı puanının

%60’ının toplamı en az 65 (İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim- Tercümanlık ve Amerikan Edebiyatı ve Kültürü Bölümleri öğrencileri için en az 75 puan) ve üzeri olanlar başarılı sayılır. Yılsonu notunda 64,5 ve 74,5 puanlarına ulaşan öğrencilerin puanları yukarı doğru tam sayıya yuvarlanır.

c) (Ek bent: SK-24/06/2021-579/11) Güz dönemi sonunda Yüksekokul Kurul Kararıyla muafiyet sınavı uygulanabilir. Muafiyet sınavından başarılı olan öğrenciler (bkz. Madde 6 (1)) zorunlu hazırlık sınıfının ikinci döneminden muaf tutulurlar.

            (2) Yukarıdaki şartlardan herhangi birini yerine getiremeyen öğrenciler bütünleme sınavına girerler.

            Yıl içi Sınavlar

            Madde 9- (1) Yıl içi sınavları aşağıda belirtildiği gibidir:

a)(Değişik:SK-08/08/2017-476/06)  Kısa süreli sınavlar (Quiz);

            – Kısa süreli sınavlar ders programında belirtilmez; tarihleri önceden öğrencilere duyurulur. Bu sınavların telafisi yoktur. Sınava girmeyen öğrenciler 0 (sıfır) not almış sayılırBu sınavlar bütün yıl boyunca yapılır.

b) Ara sınavlar ;

            – Her yarıyılda iki ara sınav yapılır.

            – Sınavlar yazılı, sözlü, dinleyerek anlama veya hem yazılı hem sözlü hem de dinleyerek anlama şeklinde yapılabilir.

            – Üniversite Senatosu tarafından onaylanan akademik takvim çerçevesi içinde; ara sınavların yapılacağı tarihler ve nasıl (yazılı, sözlü, dinleyerek anlama veya hem yazılı hem sözlü, hem dinleyerek anlama) yapılacakları, Yüksekokul Kurulu tarafından onaylandıktan sonra öğrencilere duyurulur.

            – (Değişik:SK-24/05/2022-607/12) Ara sınav sonuçları Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 7 gün içerisinde ilan edilir.

            Bütünleme Sınavı (Başlığı ile birlikte değişik: SK-08/08/2017-476/06)

           Madde 10 – (1) (Değişik:SK-24/06/2021-579/11) Devam şartını yerine getiren ve yılsonu sınavına girip de başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavında başarılı olmak için yıl içi başarı puanının %40’ı ile bütünleme sınavı puanının %60’ının toplamının en az 65, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim- Tercümanlık ve Amerikan Edebiyatı ve Kültürü bölümleri öğrencileri için en az 75 olması şarttır. Başarısız olan öğrenciler bir sonraki öğretim yılı başındaki muafiyet sınavına girebilirler.

            Mazeret sınavı

            Madde 11- (1) Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen haklı ve geçerli bir mazeret nedeni ile ara sınava giremeyen öğrenciye Yönetim Kurulu Kararı ile mazeret sınavı açılır. Öğrencinin mazeretinin varlığını kanıtlayan belgeleri, mazeretinin sona ermesinden itibaren en geç beş iş günü içinde Yüksekokul Müdürlüğüne sunması gerekir. Aksi halde, bu husustaki başvurusu Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından değerlendirmeye alınmaz.

            (2) (Değişik:SK-24/05/2022-607/12) Bütünleme sınavı, kısa süreli sınavlar (quiz) için mazeret sınavı açılmaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı hakkı tanınmaz. Ancak, Türkiye’yi yurtdışında temsil eden milli sporcu öğrencilere, yarışmalar veya yarışmalara yönelik kamp sürelerinde, katılamadıkları ara sınavlar ve yılsonu veya bütünleme sınavları için Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilebilir.

            Sınav sonucuna itiraz

            Madde 12- (1) (Değişik:SK-24/06/2021-579/11) Öğrenciler sınav sonuçlarına ilan tarihini izleyen günden itibaren beş iş günü içinde ve sadece maddi hata yönünden itiraz edebilirler. İtiraz bir dilekçe ile Yüksekokulu Müdürlüğüne yapılır. Yapılan inceleme sonucunda herhangi bir maddi hata belirlenmesi durumunda söz konusu hata, ilgili öğretim elemanlarının da görüşü alındıktan sonra Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir ve sonuç ilan edilir. Öğrenciler, öğretim elemanının not takdirine ilişkin tekrar değerlendirme talebinde bulunamazlar.

            Devam zorunluluğu

            Madde 13- (1) (Değişik:SK-08/08/2017-476/06) Hazırlık sınıfında derslere en az % 85 oranında devam zorunludur. Hazırlık sınıfında % 85 oranında devam etmeyen öğrenciler; başarısız sayılır, programdaki eğitimlerine devam edemezler, yılsonu ve bütünleme sınavlarına giremezler, ancak bir sonraki öğretim yılı başındaki muafiyet sınavına girebilirler.

            (2) Öğrenciler, sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde devamsız sayılır ve bu süre içinde hiçbir derse ve sınava giremezler. Bu süreler içinde ders veya sınavlara katılmış olan öğrencilerin, sınav sonuçları geçersiz sayılır ve bu öğrenciler açılacak olan mazeret sınav haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin rapor süresi bitmeden derslere ve sınavlara girebilmesi için, sağlık durumunun düzeldiğini yeni bir sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekir.

            Öğrenime ara verme izni

            Madde 14- (1) (Değişik:SK-24/05/2022-607/12) Kabul edilebilir haklı ve geçerli mazereti olan hazırlık programında eğitim-öğretim gören öğrencilere bir yarıyıl için öğrenime ara verme izni verilmez. Bu öğrencilere ilgili birimlerin Yönetim Kurulu kararıyla bir defada bir yıl süre ile öğrenime ara verme izni verilebilir. Bu durumda olan öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında açılan yabancı dil muafiyet sınavına girerler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Zorunlu Hazırlık Sınıfı, İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı

            Zorunlu Hazırlık Sınıfı

            Madde 15 (1) (Değişik:SK-08/08/2017-476/06) Zorunlu hazırlık sınıfında öğretim süresi iki yarıyıldır.

            (2) (Mülga:SK-24/05/2022-607/12)

            Zorunlu hazırlık sınıfında başarısızlık (Değişik:SK-08/08/2017-476/06)

            Madde 16 (1) (Değişik:SK-24/05/2022-607/12) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dilde olan (% 100 veya % 30) programlar için zorunlu hazırlık dil eğitimi uygulanır.

            (2) (Değişik:SK-08/08/2017-476/06) Hazırlık sınıfının birinci yılı sonunda başarılı olamayan öğrenciler, ilave bir yıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek, eğitim-öğretim yılı başında yapılan yabancı dil muafiyet sınavında başarılı oldukları takdirde, girmeye hak kazandığı yabancı dille verilen lisans veya yüksek lisans öğretim programlarına devam edebilirler. Kendi imkânları ile yabancı dil öğrenmek isteyen öğrencilerden, yükseköğretim kurumunun belirlediği sınavlardan başarılı olmak şartıyla ilgili yönetim kurulunun kararı ile devam mecburiyeti aranmayabilir.

            (3) (Değişik:SK-24/05/2022-607/12) Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dilde olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler hakkında, 2547 Sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

            İsteğe bağlı hazırlık sınıfı

         Madde 17 (1) (Değişik:SK-04/08/2023-649/03) Yabancı dille okutulan derse yer verilmeyen lisans veya yüksek lisans programlarında öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmeye mecbur tutulamazlar. Bu programlarda Senato Kararı ile isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi uygulanabilir. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık okumak isteyen tüm öğrencilerin muafiyet ve/veya düzey belirleme sınavlarına girmeleri zorunludur. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimine başvuran örgün ve ikinci öğretim öğrencilerinin muafiyet ve/veya düzey belirleme sınav sonuçları göz önünde bulundurularak sıralama yapılır, en yüksek puan alan öğrencilerden başlanarak başvuranların %20’si kabul edilir.

            (2) İsteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık programının süresi en fazla bir yıldır. Bu süre öğrencilerin kayıtlı oldukları programın öğretim süresinden sayılmaz.

            (3) (Mülga: SK-04/08/2021- 583/04)

            (4) (Mülga: SK-24/05/2022-607/12)

            (5) (Mülga: SK-24/05/2022-607/12)

İsteğe bağlı hazırlık eğitiminde başarısızlık

            Madde 18- (1) (Değişik: SK-08/08/2017-476/06) İsteğe bağlı hazırlık sınıf öğrencileri ikinci yarıyıl sonunda hazırlık sınıfında başarısız olmaları halinde bölümlerine/programlarına devam ederler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

            Uygulama esaslarında yer almayan hususlar

            Madde 19- (1) Bu Uygulama Esaslarında yer almayan hususlarda “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” ile “Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

            Yürürlükten kaldırılan uygulama esasları

            Madde 20- (1) Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunun 05.11.2013 tarih ve 417/8 sayılı kararı ile uygulamaya koyulan Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Uygulama Esasları yürürlükten kaldırılmıştır.

            Ortak zorunlu derslerden muafiyet

            Ek Madde 1 – (Mülga. SK-08/08/2017-476/06)

            Yürürlük

            Madde 21- (1) (Değişik:SK-08/08/2017-476/06) Bu Uygulama Esasları 2017-2018 öğretim yılı başında yürürlüğe girer

            Yürütme

            Madde 22- (1) Bu Uygulama Esasları hükümlerini Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü yürütür.

Font Büyüt
Arka Plan Rengini Değiştir